ZON en RA


De kern van de deltabeslissing Ruimtelijke adaptatie is dat Nederland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust is ingericht. Overheden gaan ervoor zorgen dat schade door hittestress, wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt en letten daarop bij de aanleg van nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen, het opknappen van bestaande bebouwing, vervanging van rioleringen en wegonderhoud.

Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie is gestart in 2017 en bestaat uit de volgende stappen:

  • Kwetsbaarheden in beeld brengen door het uitvoeren van stresstesten;
  • Het voeren van een risicodialoog;
  • Het opstellen van een uitvoeringsagenda en daarbij de meekoppelkansen benutten.

Maatregelen die hieruit voortkomen, hangen sterk samen met maatregelen binnen het ZON programma. Vanuit ZON zoeken we nadrukkelijk aansluiting met het programma Ruimtelijke Adaptatie, zodat we gezamenlijk in een integrale aanpak werken aan klimaatadaptatie.